Strafrecht

Van topcrimineel tot kruimeldief, iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit heeft recht op de beste rechtsbijstand. En dus op een advocaat van Nieuwstad Advocaten.

Heeft u een dagvaarding ontvangen of verwacht u binnenkort een dagvaarding in verband met een strafbaar feit, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan de beste verdediging met u voorbereiden. Ook als u op het politiebureau wordt vastgehouden kunt u vragen om de bijstand van een van de advocaten van Nieuwstad Advocaten. Wij staan u graag bij.

Personen- en Familierecht

Onder personen- en familierecht vallen alle zaken die te maken hebben met personen en familierelaties. U kunt daarbij denken aan:

Echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap/beëindiging samenwoning
Een echtscheiding is zeer ingrijpend. Het is dan ook belangrijk dat de zakelijke kant ervan goed geregeld wordt. Zo moet er, als er minderjarige kinderen zijn, een goede regeling worden getroffen over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, maar ook over kinderalimentatie. Voordat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank kan worden ingediend moet er een ouderschapsplan zijn, waarin alles omtrent de kinderen is vastgelegd. Dit plan moet door beide ouders ondertekend zijn. Daarnaast moeten er bij een echtscheiding ook diverse andere zaken geregeld worden. Denk daarbij aan partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgemeenschap (verdeling van de bezittingen en schulden), beslissingen over wat er met de woning moet gebeuren, hoe de huwelijkse voorwaarden moeten worden afgewikkeld, enzovoort. Het is van groot belang dat voor al deze zaken zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Nieuwstad Advocaten kan u hierbij adviseren en begeleiden en u de zorg voor een goede zakelijke afwikkeling van de echtscheiding uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op de andere aspecten van de echtscheiding.
Uiteraard geldt hetzelfde ook bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap en bij beëindiging van een samenwoning. Formeel hoeft dan weliswaar geen verzoek tot echtscheiding worden gedaan bij de rechtbank, maar ook na beëindiging van een dergelijke relatie dient er het nodige geregeld te worden. Nieuwstad Advocaten kan u hierbij behulpzaam zijn en dit goed voor u regelen.
Omgangsregeling, ouderschapsplan, co-ouderschap, verdeling zorgtaken

Iedere niet verzorgende ouder en een kind hebben recht op omgang met elkaar. Ook als die andere ouder niet het gezag heeft over het kind. Per 1 maart 2009 is de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Als gevolg daarvan is het voor ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij echtscheiding, maar ook bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap, bij scheiding van tafel en bed en bij beëindiging van samenwoning. Nieuwstad Advocaten kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van een ouderschapsplan.
In principe is er voor wat betreft omgangsregelingen van alles mogelijk. Het gaat erom, dat een regeling het meest in het belang is van de kinderen en haalbaar voor iedereen. Nieuwstad Advocaten kan u adviseren, wat in uw geval het meest haalbare is.

Kinder- en Partneralimentatie

Kinderalimentatie. Sinds 1 april 2013 gelden ten aanzien van de vaststelling van kinderalimentatie nieuwe normen. Na een scheiding zijn beide ouders verplicht om, naar rato van hun draagkracht, bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Uitgangspunt in de nieuwe regeling is dat iedere ouder, ook al heeft hij of zij geen tot nauwelijks draagkracht in ieder geval een minimale bijdrage kan leveren. De advocaten van Nieuwstad Advocaten kunnen u informeren over de hoogte van de te betalen kinderalimentatie die in uw situatie redelijk zou zijn en u verdere uitleg geven over de wijze van berekenen.
Partneralimentatie. Als gewezen partners bent u nog steeds verplicht om bij te dragen tot elkaars levensonderhoud. Of een dergelijke bijdrage betaald moet worden is afhankelijk van de behoefte van de partner. Deze is afhankelijk van hetgeen men gewend was tijdens het huwelijk, maar ook van wat de partner op dat moment verdient of zou kunnen verdienen. Nieuwstad Advocaten kan u hieromtrent informeren.

Boedelscheidingen/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Gezag en erkenning van minderjarigen, afstammingsrecht

In een huwelijkse situatie, maar ook na een echtscheiding behouden beide ouders het gezag over de kinderen. Het kan echter zijn, dat het beter is dat een van beide ouders alleen het gezag over de kinderen heeft. Daartoe moet dan een verzoek worden gedaan bij de rechtbank. Nieuwstad Advocaten heeft veel ervaring in dergelijke procedures en kan u hierin uitstekend begeleiden. Ook wanneer geen sprake is van een huwelijk kan het zijn dat er zaken omtrent het gezag over de kinderen geregeld moeten worden. Ook dit kan Nieuwstad Advocaten voor u doen.

Pensioenverevening

Jeugdrecht

Onder het jeugdrecht vallen zaken als:

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Soms gaat het met een kind minder goed in de thuissituatie. Als de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt dan is het mogelijk dat een gezinsvoogd het gezin bijstaat om het kind en het gezin weer in goede banen te leiden, zodat het kind goed en veilig kan opgroeien. De kinderrechter kan in zo’n geval het kind onder toezicht stellen. Als het thuis niet goed gaat en het kind kan niet thuis wonen, is het ook mogelijk dat het kind gedwongen uit huis wordt geplaatst. Daarvoor is een zogenaamde machtiging tot uithuisplaatsing nodig, die door de kinderrechter moet worden verleend. Dit is een zeer ingrijpende maatregel en dient dan ook met de nodige zorgvuldigheid te worden behandeld. Nieuwstad Advocaten staat niet alleen minderjarigen bij in dergelijke procedures, maar kan ook ouders tijdens de procedure bijstaan en begeleiden.

Overige geschillen tussen ouders over de opvoeding van hun kinderen
Nieuwstad Advocaten behandelt voor u ook overige zaken die te maken hebben met personen, zoals bijvoorbeeld adoptie, naamrecht, afstammingsrecht en dergelijke. Er zijn nog legio geschillen tussen ouders denkbaar waar het gaat over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de verhuizing van een van beide ouders samen met de kinderen naar een andere plaats, waardoor de omgangsregeling met de niet-verzorgende ouder in gevaar dreigt te komen. Als de ouders hier zelf niet uitkomen, dan kunnen zij de rechter vragen om hierover een beslissing te geven. Nieuwstad Advocaten kan een dergelijk verzoek voor u bij de rechtbank indienen, maar ook verweer voeren, als de andere ouder een dergelijk verzoek heeft ingesteld.

Contractenrecht

In het dagelijks leven maken we aan de lopende band contracten (of overeenkomsten), zoals het kopen van een broodje bij de bakker of boodschappen bij de supermarkt. Meestal reserveren we het woord ‘contract’ voor schriftelijk vastgelegde afspraken. Maar lang niet alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd (de rij bij de supermarkt zou dan wel erg lang worden!). Hoewel mondelinge afspraken in het algemeen net zo bindend zijn als schriftelijk vastgelegde afspraken, is het maken van een schriftelijk contract verstandig: het geeft duidelijkheid en je kunt ook nog eens gemakkelijk bewijzen wat er is afgesproken. Nieuwstad Advocaten kan u uitstekend helpen bij het opstellen van een contract, maar ook bij het oplossen van conflicten die naar aanleiding van een contract kunnen ontstaan. Daarbij valt niet alleen te denken aan het geval dat een partij haar verplichting niet (of niet helemaal) nakomt, maar ook als er verschil van mening bestaat over wat partijen nu precies bedoeld hebben.

Arbeidsrecht
In het arbeidsrecht gaat het om de rechten en verplichtingen over en weer van werkgever en werknemer. Wat mag men van elkaar verwachten? En op welke manier kan een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) eindigen? En is de kous daarmee altijd af? Met deze en dergelijke vragen kunt u bij Nieuwstad Advocaten terecht, of u nu werkgever bent of werknemer.
Huurrecht
De meeste problemen op het gebied van huurrecht gaan niet over roerende zaken (zoals de huur van een auto) maar over de huur van woonruimte of bedrijfsruimte. Jarenlange ervaring op dit rechtsgebied staat borg voor gedegen advisering en -zo nodig- procesbijstand door Nieuwstad Advocaten.
Overige contracten
Contracten kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen hebben. Van het kopen van een broodje tot het kopen van een huis, van de ontwikkeling van een product tot het samenwerken in een onderneming: u kunt ervoor bij Nieuwstad Advocaten terecht.

Aansprakelijkheidskwesties

Niet alleen overeenkomsten scheppen verplichtingen en rechten. Om een voorbeeld te noemen: een ongeluk zit in een klein hoekje. U kunt degene zijn die een fout heeft gemaakt, maar ook degene die door andermans fout schade lijdt. Ook voor advies en bijstand in dergelijke kwesties kunt u bij Nieuwstad Advocaten terecht.

Incasso’s

Eigenlijk wordt voornamelijk van ‘incasso’ gesproken als het gaat om een betaling waartoe een contract verplicht. Simpel gezegd: de debiteur is verplicht te betalen. Doet hij of zij dat niet, dan moet hij of zij desnoods veroordeeld worden tot betaling. Zo simpel is het niet altijd: soms meent een debiteur een goede reden te hebben om niet te betalen of is er onduidelijkheid over de vraag wat er betaald moet worden en wanneer. Eisend of verwerend: u kunt bij Nieuwstad Advocaten terecht.